PRIJE 76 GODINA OD OKUPATORA I KVISLINGA OSLOBOĐENA JE POVIJESNA HRVATSKA REGIJA

Knin – ključ slobode Dalmacije

Kao dan oslobođenja Dalmacije uzima se 3. prosinca 1944. i ulazak partizanskih jedinica u Knin, posljednje okupatorsko uporište na području ove povijesne hrvatske regije. Tako je taj grad, baš kao i 1995., postao ključ slobode.

Piše: VeDRA
  30. studenog 2020.

Ovaj tjedan obilježavamo 76. godišnjicu oslobođenja Dalmacije i potpunu realizaciju težnje o vraćanju cijele regije pod okrilje matice zemlje u skladu s odlukama ZAVNOH-a. Time je utrt put i konačnom porazu kvislinške vlasti NDH koja je na početku Drugog svjetskog rata predala Italiji dijelove Dalmacije kojima dotad nije upravljala. Nakon Mussolinijeve kapitulacije Dalmacija je formalno ušla u sastav NDH, no ustaška vlast bila je doslovce samo sluga njemačkim okupatorima, stvarnim vladarima.

Kao dan oslobođenja Dalmacije uzima se 3. prosinca i ulazak partizanskih jedinica u Knin, posljednje okupatorsko uporište na području ove povijesne regije. Tako je taj grad, baš kao i 1995., postao ključ slobode. Tim povodom prenosimo članak Antifašističkog vjesnika koji detaljno opisuje Kninsku operaciju, okončanu 4. prosinca 1944. pobjedom 8. Dalmatinskog korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, nakon krvave i teške jednomjesečne bitke, nad 24.000 njemačkih, četničkih i ustaških jedinica.


U operaciji oslobođenja Dalmacije sudjelovalo je oko 32.000 boraca 8. korpusa od kojih je poginulo 1884, ranjeno 2439, a nestalo je njih 126. Fašističke snage brojile su 62.000 vojnika, od čega Nijemci 45.000, ustaše 12.000 i četnici 5.000, a njihovi gubici iznosili su oko 12.000 poginulih te 10.000 zarobljenih časnika i vojnika.

Jedinice 8. korpusa oslobodile su cijelu Dalmaciju, osim Dubrovnika kojeg su oslobodile 29. hercegovačka divizija i 2. dalmatinska brigada. Narod Dalmacije je za slobodu dao 33.000 života – u jedinicama NOVH i NOVJ poginulo je 18.000 boraca, a 15.000 su žrtve fašističkog terora.

Kninska operacija

Kninska operacija je ofanziva kojom su jugoslavenski partizanski oslobodili Knin 1944. godine, porazivši osovinske snage te dovršivši preuzimanje kontrole nad Dalmacijom. Kninska operacija u užem smislu podrazumijeva borbe za sam grad Knin i njegovu neposrednu okolicu (25. 11. - 5. 12.), a u širem smislu operacije oslobađanja šireg područja Dalmacije koje su započele 13. rujna. S obzirom na velike gubitke s obje strane, smatra se najvećom bitkom u povijesti Dalmacije.

Zamisao njemačke Vrhovne komande u jesen 1944. godine bila je da s dalmatinskog fronta izvuče 118. lovačku i 264. pješadijsku diviziju, 92. motoriziranu brigadu i 1. puk »Brandenburg« i stavi ih na raspolaganje 2. oklopnoj armiji za borbu protiv Trećeg ukrajinskog fronta Crvene armije. Liniju fronta od Gacke do ušća Zrmanje trebale su preuzeti tri legionarske divizije: 369. (Vražja), 373. (Tigar) i 392. (Plava).

Međutim, ofanziva Osmog korpusa omela je i preduhitrila ove planove: tijekom rujna dijelovi 118. divizije uništeni su na Braču, a dijelovi 369. divizije na Pelješcu. Najteži poraz 369. Vražja divizija pretrpjela je od 26. dalmatinske divizije 22. 10. u Vukovom klancu kod Metkovića. Prilikom izvlačenja iz Šibenika 3. 11. na putu prema Drnišu razbijen je 893. puk 264. divizije.

U takvoj situaciji, suočena s energičnim pritiskom, Komanda Jugoistoka morala je odustati od izvlačenja 264. divizije i dodijeliti joj zadatak obrane Knina. Štab 8. korpusa pokušao je sa širokim obuhvatom Knina, računajući na eventualni pokušaj izvlačenja Nijemaca i iz Knina. Međutim, naišao je na snažan otpor. Nijemci su se odlučili za upornu odbranu, odlučni da po svaku cijenu zadrže Knin kao najzapadnije utvrđenje na svojoj zamišljenoj liniji fronta.

Suprotstavljene snage

U vrijeme početka prve faze kninske operacije u Kninu i najbližoj okolini nalazile su se, pored Štaba 15. brdskog armijskog korpusa, sljedeće okupatorske i kvislinške jedinice:

  • 264. pješadijska divizije;
  • 383. ojačani puk 373. legionarske divizije;
  • dijelovi 944. artiljerijskog puka;
  • dijelovi 29. puka tvrđavskih pionira;
  • 581. i 583. mornarički streljački bataljon;
  • ostaci 6. i 7. ustaške brigade;
  • 2. bataljon 3. posadne brigade (domobrani);
  • Dinarska četnička divizija.
Petar Drapšin

Zapovjednik
Osmog korpusa NOVJ
general Petar Drapšin

Pored njih bilo je i nekih manjih jedinica (za vezu, snabdijevanje, protuzračnu obranu i sl.). Ukupno, u Kninu je bilo oko 20.000 vojnika (14.000 njemačkih, 1500 ustaških s domobranima i 4500 četničkih), što znači da je neprijatelj u toku prve i druge etape pretrpio gubitke od 7500 vojnika. Na komunikacije prema Lici raspoređen je kao pojačanje 847. puk 392. divizije. Sve ove jedinice bile su pod komandom komandanta 15. brdskog armijskog korpusa generala Gustava Fehna.

Nasuprot ovim snagama stajao je 8. dalmatinski korpus NOVJ, koji je pod svojom komandom imao 9., 19., 20., i 26. diviziju, te jedan i po bataljun Prve tenkovske brigade, ukupne jačine oko 32.000 vojnika. Komandant partizanskih snaga bio je general Petar Drapšin.

Pripreme za bitku

General Fehn dobio je zapovijed da se Knin brani do posljednjeg čovjeka i odbrani po svaku cijenu. To naređenje prenio je podređenima:

1) Svaki oficir postavljen za komandanta obvezan je strijeljati svakog podčinjenog koji napusti svoj položaj. Oficir koji tako ne postupi bit će kažnjen istom kaznom.

2) Za jedinice koje napuste svoj položaj bez borbe i bez ispaljenog metka i ne drže se do posljednjeg čovjeka, divizija će narediti i izvršiti strijeljanje svakog desetog čovjeka (...) Objasniti da će ove mjere biti sprovedene bezobzirno, neodložno i bez izuzetaka.

Od 7. do 15. 11. trajala je prva faza napada na Knin, u kojoj je 19. divizija NOVJ djelovala u pravcu Gračaca, 9. divizija iz pravca Bosanskog Grahova, 26. divizija južno od Knina, a na sama kninska utvrđenja napadala je 20. divizija sa zapada. Nijemci su upornom odbranom uspješno odbili napad na grad, a protunapadima povratili izgubljene komunikacije prema sjeveru i sjeverozapadu.

General Fehn premjestio je 17. 11. svoj štab u Bihać. Iz područja Knina evakuirao je demoralizirane ustaško-domobranske snage i predao neposrednu komandu nad obranom generalu Windischu, komandantu 264. pješadijske divizije. Četnici pod komandom popa Đujića u posljednjoj fazi Kninske operacije napustili su njemački front kod Knina i prebačeni su na područje Karlovca. Cijelo područje Knina i ključne točke na komunikacijama pomno su utvrđeni povezanim sustavom rovova, bunkera, pješadijskih prepreka i minskih polja.

Završni udarac

Uočivši da neprijatelj ima namjeru uporno braniti Knin, štab Osmog korpusa sačinio je novi plan napada. Prema tom planu, 20. divizija će napadati s istoka na grad i na sjevernu komunikaciju, 19. divizija sa zapada na grad i na sjeverozapadnu komunikaciju, 26. divizija ojačana tenkovskim četama napadat će grad i isturena utvrđenja s juga, dok bi 9. divizija trebala presresti i uništiti njemačke snage koje bi se eventualno izvlačile iz Knina.

Napad je na sektoru 20. divizije počeo 25. 11., a na sektoru 19. i 26. divizije 26. 11. u zoru. Na svim sektorima jedinice 8. korpusa napredovale su veoma sporo, lomeći izuzetno snažan i uporan otpor neprijatelja.

Franz Schraml je u svojoj knjizi »Hrvatsko ratište« ovako opisao atmosferu na nacističkoj strani:

»S položaja smo se od cijele čete izvukli samo nas petorica, ali nas je komandant natjerao da se vratimo i ponovo krenemo u napad.«

Danonoćni napadi i protunapadi odvijali su se s promjenjivom srećom i sa znatnim gubicima na svim dijelovima fronta. Nezadovoljan tempom napredovanja, komandant Drapšin je 1. 12. prijepodne uveo u napad posljednje rezerve.

Njemačka obrana počela se lomiti 2. 12. navečer. Sutradan oko 8 sati jedinice 20. divizije koje su nadirale s istoka i 19. divizije koje su nadirale sa zapada spojile su se sjeverno od grada i zatvaraju obruč oko Knina. Istovremeno, 26. divizija upada u južni dio grada i preostalim njemačkim snagama preostalo je formirati udarne grupe i pokušati se spasiti probojem. Najveći dio uništen je u samom gradu. Sudbinu onih koji su se probili opisuje Danilo Damjanović u knjizi »Šesta dalmatinska brigada«:

Dok su 14. i 5. brigada u prvim satima 4. prosinca zametnule teške borbe s gusto postavljenom njemačkom kolonom, koja je u toku prijepodneva uspjela probiti njihovu odbranu, 6. brigada je čvrsto držala desnu obalu Zrmanje, gdje je postavila jednu bitnicu, i u 12 sati spremno dočekala njemačke čeone dijelove, na koje je otvorila ubitačnu vatru. Tu su Nijemcima naneseni teški gubici i zadobijen je veliki ratni plijen (pored ostalog i 6 topova).

Tako je daljnje prodiranje ove njemačke grupacije zaustavljeno, a duž njezinih bokova poduzeli su žestok napad bataljoni 5. i 14. brigade i na više mjesta je došlo do miješanja naših i njemačkih snaga, do borbe prsa u prsa i direktnog gušanja. Ta žestoka borba je trajala do 14 sati. Vrlo mali dio njemačkih snaga uspio se probiti preko Pađena, duž željezničke pruge, do Bendera, gdje ih je dočekala i likvidirala 3. brigada 9. divizije koja je tu ranije bila pristigla.

Isti događaj opisuje i Franz Schraml u navedenoj knjizi:

Neprijatelj nastavlja svoje jake napade na cijelom frontu. Kod 383. pješadijskog puka, Pađani (mjesto) okruženi. Grupi ne polazi za rukom da se probije. Pala je u zarobljeništvo. Svi zamjenici pali su u partizanske ruke, oko 600 ranjenika. 373. divizija pretrpjela težak udarac. 264. divizija može se smatrati uništenom. Jednoj grupi od 200 ljudi pod osobnim vodstvom komandanta divizije pošlo je za rukom probiti se k sjeveru, duž željezničke pruge.

Njemački vojnici zarobljeni u kninskoj operaciji
Njemački vojnici zarobljeni u kninskoj operaciji

Dinamitom na spomenik

Trećeg prosinca u 11 sati prijepodne Knin je bio oslobođen. Njemačka obrana je gotovo u potpunosti uništena, a komandant divizije Windisch uspio se probiti na sjever, gde se povezao sa četničkim dijelovima i s njima se tijekom narednih dana probio u južnu Liku.

Osmi korpus NOVJ je u kninskoj operaciji imao 677 poginulih, 2439 ranjenih i 126 nestalih.

Prema izvještaju Komande 15. brdskog armijskog korpusa Komandi Grupe armija E od 8. 12. 1944, ukupna jačina 264. pješadijske divizije je na dan 5. 12. iznosila 1526 ljudi. Ista divizija je u listopadu 1943. imala pun formacijski sastav od 17.200 ljudi. Nakon Kninske operacije 264. divizija brisana je iz registra jedinica Wermachta, a preostalo ljudstvo raspoređeno je u druge postrojbe. Prema istom dokumentu, borbe su bile pune požrtvovanja, a »gubici bili vrlo visoki i doveli do razbijanja 264. divizije i raspada jednog većeg dijela 373. divizije«.

Ostaci spomenika osloboditeljima Knina, srušenog nakon Oluje 1995.
Ostaci spomenika osloboditeljima Knina, srušenog nakon Oluje 1995.

Spomenik osloboditeljima Knina podignut je 1969., a srušen je nakon operacije Oluja 1995. godine. Svojom monumentalnom formom od 25 metara svjedočio je ovoj najvećoj bitci u povijesti Dalmacije. Danas stoji miniran i devastiran.

(izvor fotografija: Antifašistički vjesnik)

Vezani članci
...
Knin
Pobjednici i gubitnici

Kada je riječ o obilježavanju vojne pobjede, a Oluja to jest, nismo u stanju prihvatiti odgovornost pobjednika, nego se ponašamo kao gubitnici koji se bore za alternativne istine. Pobjednik u ratu ne bježi od mira, on pobjeđuje kako bi nastupio mir. U ratu nitko nije slobodan, i sve dok se mir poima kako prostor u kojem odjekuju trublje rata, bit ćemo, usprkos svim vojnim pobjedama, istinski gubitnici koji su porazili sebe same. Govor kninskog gvardijana govor je gubitnika, držanje hrvatskih političara držanje je gubitnika, suze policajca suze su gubitnika te,...

Marko Vučetić (Tris)     15. kolovoza 2023.

...
Knin
Otpor današnjem revizionizmu i negacionizmu

Autori tekstova su: prof. dr. sc. Branko Dubravica, doc. dr. sc. Dragan Markovina, prof. dr. sc. Aleksandar Jakir, Mladen Krnić, prof. dr. sc. Drago Roksandić, Zdravko Reić, prof. dr. sc. Hrvoje Klasić i prof. dr. sc. Tihomir Cipek. Donosimo izlaganje promotora knjige publiciste Pere Jurišina na predstavljanju knjige 4. prosinca, prilikom obilježavanja Dana oslobođenja Dalmacije na kninskoj tvrđavi. Poštovani gosti, dragi prijatelji i svi ostali koji ste sa znatiželjom došli na promociju knjige 1944. »Oslobođena Dalmacija /...

Pero Jurišin     05. prosinca 2021.

...
Knin
Koja se poruka htjela poslati narodu Dalmacije rušenjem spomenika njenim oslobodiocima?

Građanke i građani, drugarice i drugovi, prije 77. godina, na današnji dan, legendarne jedinice 8. korpusa Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije završile su operaciju za oslobođenje Dalmacije od nacifašista u II. svjetskom ratu. Najveća operacija, u kojoj se sukobilo preko 100.000 vojnika na obje strane, počela je tri mjeseca ranije desantom 26. divizije sa otoka Visa na Brač i Korčulu. Preko 30.000 Titovih partizana krenulo je na silu od 60.000 njemačkih vojnika, 12.000 ustaša i 6.500...

VeDRA     05. prosinca 2021.

...
Knin
Najveća bitka u povijesti Dalmacije

Operativna situacija Početkom listopada njemačkoj grupi armija »E«, koja se povlačila iz Grčke, presječena je odstupnica na moravsko-vardarskom pravcu kojim su se njemačke snage povlačile. Zamisao njemačke Vrhovne komande u jesen 1944. godine bila je da s dalmatinskog fronta izvuče 118. lovačku i 264. pješadijsku diviziju, 92. motoriziranu brigadu i 1. puk »Brandenburg« i stavi ih na raspolaganje 2. oklopnoj armiji za borbu protiv Trećeg ukrajinskog fronta Crvene armije. Liniju fronta od Gacke do ušća Zrmanje trebalo je da preuzmu tri...

VeDRA     01. prosinca 2021.

...
Hrvatska
Dva mjerila za hrvatske borce za slobodu: jednima cvijeće, drugima zaborav

Nastavlja se gotovo svakodnevno dvomjesečno obilježavanje 30-te godišnjice bitke za Vukovar. Ovih dana je tako obilježena pogibija generala Blage Zadre. Hrvatska televizija je u svojim informativnim emisijama posvetila značajnu minutažu tom heroju Domovinskog rata, pridodavši nespretno vjesticu od nekoliko sekundi i o poginulom zapovjedniku satnije Vojne policije u Vukovaru i ne manjem junaku, bojniku Alfredu Hillu – Atili. U srijedu 20. listopada, Vukovar su u »prigodi 30. obljetnice bitke za Vukovar u...

Pero Jurišin     02. studenog 2021.

...
Dalmacija
Obnovit ćemo spomenik partizanima koji su oslobodili Knin

Naša udruga VeDRA nedavno je, povodom obilježavanja Dana oslobođenja Dalmacije, odnosno partizanske kninske operacije protiv Nijemaca, četnika, ustaša i domobrana, najavila obnovu spomenika osloboditeljima Knina iz 1944. srušenog nakon oslobođenja u Oluji 1995.. Slobodna Dalmacija je na tu temu objavila intervju s predsjednikom VeDRA-e Rankom Britvićem. Začudo, razgovor koji je vodio Saša Ljubičić objavljen je samo na portalu Slobodne, ali nije našao mjesta u tiskanom izdanju splitskog, i najvažnijeg dalmatinskog dnevnog...

VeDRA     14. prosinca 2020.

...
Dalmacija
Dalmacija i sloboda

Knin je pao 4. prosinca 1944. nakon duge, iscrpljujuće bitke, s velikim brojem mrtvih na objema stranama. Tom je operacijom oslobođena kontinentalna Dalmacija i gotovo svi njezini otoci. Oslobođena? Možda glagolski oblik nije prikladan. Dalmacija se oslobodila. Sama. Naravno, ne bi mogla protiv fašističkih sila sama. Da Sovjetski Savez, nakon početnog i neoprostivog paktiranja s Hitlerom, nije pronašao izgubljen obraz i na svoja pleća primio najteži udarac (plaćen s 20 milijuna mrtvih) i zatim ga uzvratio nemilosrdno, od Staljingrada preko Kurska do Berlina, da...

Inoslav Bešker     08. prosinca 2020.

...
Knin
VeDRA u Kninu na jubileju Oluje

Ove godine je proslava obljetnice Oluje u Kninu po mnogo čemu bila povijesna. Bila je to 25. godišnjica velike vojne pobjede, s nje su upućene važne poruke predstavnika Vlade i lidera srpske zajednice u Hrvatskoj, i otvoreni su putevi prema uspostavi boljeg međunacionalnog povjerenja. I VeDRA je bila na proslavi na glavnim kninskom trgu, a bila je to prilika i za slikanje čelnika naše udruge s pripadnicima slavnih »Paukova«.

VeDRA     05. kolovoza 2020.